2nd Kyu

Blue Belt

150 hours


 • Shomenuchi Shiho-nage (Omote & Ura)
 • Shomenuchi Kaiten-nage (Omote & Ura)
 • Yokomenuchi Gokyo (Omote & Ura)
 • Ushiro Tekubitori Shiho-nage (Omote & Ura)
 • Ushiro Tekubitori Juji-nage
 • Ushiro Kubishime Koshi-nage
 • Morotetori Nikkyo
 • Hanmi Handachi:- Shomenuchi Irimi-nage
 • Hanmi Handachi:- Katatetori Nikkyo (Omote & Ura)
 • Yokomenuchi Kote-gaehi (Omote & Ura)
 • Freestyle with 2 Persons (Attackers)
 • Bokken Suburi (Number 1 to 6)
 • Jo Kata (Numbers 1 to 24)
 • Tanto Tori
 • Jo Waza & Jo Tori
aikido stoke

FREE
VIEW