3rd Kyu

Green Belt

100 hours


 • Yokomenuchi Irmin-age (2 Ways)
 • Yokomenuchi Kote-gaeshi
 • Tsuki Kaiten-nage (Omote & Ura)
 • Ushiro Ryokatatori Sankyo (Omote & Ura)
 • Morotetori Irimi-nage (2 Ways)
 • Shomenuchi Sankyo (Omote & Ura)
 • Suwari Waza:- Shomenuchi Irimi-nage
 • Suwari Waza:- Shomenuchi Nikkyo (Omote & Ura)
 • Hanmi Handachi:- Katatetori Shiho-nage (Omote & Ura)
 • Hanmi Handachi:- Katatetori Kaiten-nage (Uchi & Soto)
 • Bokken Suburi (Numbers 1 to 5)
 • Jo Kata (Numbers 1 to 18)
 • Tanto Tori
 • Jo Waza & Jo Tori
aikido stoke

FREE
VIEW