4th Kyu

Orange Belt

80 hours

  • Shomenuchi Nikkyo (Omote & Ura)
  • Yokomenuchi Shiho-nage (Omote & Ura)
  • Tsuki Irimi-nage
  • Ushiro Tekubi Sankyo (Omote & Ura)
  • Ushiro Ryokatatori Kotehaeshi
  • Suwari Waza:- Shomenuchi Ikkyo
  • Suwari Waza:- Katatori Nikkyo (Omote & Ura)
  • Suwari Waza:- Katatori Sankyo
  • Bokken Suburi (Numbers 1 to 4)
  • Jo Kata (Numbers 1 to 12)
aikido stoke

FREE
VIEW